Loading...

Privacybeleid

Belangrijke gegevens

Privacybeleid Optimum Group

Privacybeleid

Name and address of those responsible
Opti-Label B.V.
Bolderweg 53
1332 BA Almere


Wie zijn wij?
Met deze verklaring (hierna de “verklaring”) willen wij u informeren over de wijze waarop persoonsgegevens worden verzameld en verwerkt door ons, Telrol, met een vestiging in Nederland te Almere, Bolderweg 53. Tenzij anders vermeld, zijn wij de verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens die door ons worden verzameld in het kader van onze diensten en activiteiten. Wij treden aldus op als zogenaamde “verwerkingsverantwoordelijke”, te weten de persoon die het doel van en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens vaststelt. Wij vinden uw privacy erg belangrijk en zorgen ervoor dat de persoonsgegevens die u met ons deelt zorgvuldig worden behandeld. In deze verklaring lichten we graag toe hoe we dat doen. Heeft u vragen hierover, dan helpen we u graag. U kunt ons bereiken via: privacy@optimumgroup.nl.


Welke persoonsgegevens verzamelen wij?
Wij verwerken uw persoonsgegevens omdat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Het soort persoonsgegevens dat wij verzamelen, hangt af van uw specifieke situatie of de specifieke activiteiten of diensten die worden aangeboden of verzocht.

Onder “persoonsgegevens” wordt verstaan: alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Wij verzamelen persoonsgegevens van u en of uw vertegenwoordigers, personeel, zelfstandige medewerkers of bestuurders (hierna samen ook aangeduid als “u” of “uw”).

In het bijzonder verzamelen wij administratieve gegevens en contactgegevens. Hiermee kunnen wij u identificeren of contact met u opnemen, of kunnen wij zaken met u doen als u een leverancier of een zakelijke partner bent. Deze persoonsgegevens die wij mogelijk verwerken kunnen de volgende zijn:

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • IP-adres
 • Gegevens over uw activiteiten op onze website

Wij verzamelen en verwerken geen gevoelige informatie, bijvoorbeeld gegevens met betrekking tot ras of etnische afkomst, religieuze overtuiging, lichamelijke of geestelijke gezondheid of seksuele geaardheid. Indien dergelijke persoonsgegevens aan ons zouden worden verstrekt, zullen wij deze niet gebruiken en zullen wij deze verwijderen.

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie om gegevens te verzamelen of verwerken van persoonsgegevens betreffende personen die jonger zijn dan 16 jaar.


Hoe verkrijgen wij uw persoonsgegevens?
Uw persoonsgegevens kunnen op verschillende manieren worden verzameld, onder andere wanneer:

 • U een (online) formulier invult uitgegeven door Telrol.
 • U deelneemt aan een evenement (beurs) of actie georganiseerd door Telrol.
 • U zich abonneert op een nieuwsbrief van Telrol.
 • U deelneemt aan enquêtes (bijvoorbeeld Klant Tevredenheids Onderzoek).

Wij kunnen uw persoonsgegevens rechtsreeks van u verkrijgen of via derde partijen.
Als we dat doen, vragen we deze derde partijen om te bevestigen dat de informatie rechtmatig werd verkregen en dat wij het recht hebben om de verkregen data van hen te gebruiken.


Waarvoor hebben we uw persoonsgegevens nodig?
We kunnen uw persoonsgegevens gebruiken om u te informeren over onze activiteiten, evenementen, diensten, speciale aanbiedingen of nieuwsbrieven waarvan wij denken dat u hierin geïnteresseerd zou zijn. Indien u niet langer dergelijke informatie wenst te ontvangen, kunt u ons vragen uw gegevens te verwijderen. Meer informatie hierover kan u vinden onder het kopje ‘Over welke rechten beschikt u’ van deze verklaring. Wij kunnen tevens communiceren omtrent onze activiteiten en evenementen op websites van derde partijen. Wij raden u aan om de privacy verklaringen van deze derde partijen na te lezen om te begrijpen wat hun beleid is inzake de verwerking van persoonsgegevens. Wij kunnen uw persoonsgegevens gebruiken om uw deelname aan onze activiteiten of evenementen te realiseren. Wij kunnen uw persoonsgegevens gebruiken voor statistische doeleinden en voor het uitvoeren van studies. Zo kunnen wij persoonsgegevens gebruiken om statistieken te genereren omtrent bijvoorbeeld de demografische analyse en het aantal deelnemers per evenement. Wij kunnen dergelijke statistieken ook gebruiken met het oog op direct marketing.


Wat is de juridische grondslag voor onze verwerking van persoonsgegevens?
Wij kunnen uw persoonsgegevens gebruiken op basis van uw toestemming met één of meer verwerkingsdoeleinden vermeld in deze verklaring. U kunt op ieder moment uw toestemming intrekken. Meer informatie hierover kan u vinden onder het kopje ‘Over welke rechten beschikt u’ van deze verklaring. Wij kunnen uw persoonsgegevens ook gebruiken wanneer dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst die u met ons heeft gesloten of om, op uw verzoek, de noodzakelijke stappen te kunnen zetten om tot een overeenkomst met ons te komen. Tot slot kunnen wij uw persoonsgegevens gebruiken wanneer dit noodzakelijk is voor de behartiging van onze gerechtvaardigde belangen, wanneer dit opweegt tegen uw belangen en rechten.


Met wie delen wij uw persoonsgegevens?
Wij delen uw persoonsgegevens niet met derden, tenzij (i) wij daarvoor uw voorafgaande toestemming hebben ontvangen, (ii) wij hiertoe verplicht worden in het kader een regelgeving of juridische procedure, of (iii) wij hiertoe worden verzocht door wetgevende of gerechtelijke instanties. Bovendien doen wij een beroep op bepaalde onderaannemers zoals onder meer ICT-bedrijven voor het onderhoud en het beheer van onze websites, studiebureaus, marketing bureaus, en dit teneinde een deel van onze diensten aan hen uit te besteden. Deze onderaannemers worden niet als derden beschouwd. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om eenzelfde niveau van beveiliging te garanderen en de vertrouwelijkheid van uw gegevens te bewaken. Wij zien erop toe dat deze onderaannemers de nodige technische en organisatorische maatregelen treffen om uw persoonsgegevens rechtsgeldig en rechtmatig te verwerken en onder geen enkel beding kenbaar maken aan derden.


Cookies, of vergelijkbare technieken, die Telrol gebruikt
Wij gebruiken cookies en vergelijkbare technieken. Met cookies volgen wij en derde partijen jouw internetgedrag binnen onze website. Dit doen wij om de website optimaal te laten functioneren en om in te spelen op de informatiebehoefte van onze bezoekers. Door gebruik te maken van onze website stemt u in met het plaatsen van cookies. Lees meer hierover in onze privacy- en cookieverklaring.


Cookieoverzicht

Cookiepolicy
De cookiepolicy cookie, onthoudt of je toestemming hebt gegeven voor het plaatsen van cookies door onze website. Zodat je deze toestemming slechts eenmalig hoeft te geven.


Google Analytics
Wij gebruiken Google Analytics bijvoorbeeld om te meten hoe je onze website hebt gevonden en op welke manier je onze website gebruikt. Dit helpt ons om de manier waarop onze website werkt te verbeteren door, bijvoorbeeld, ervoor te zorgen dat gebruikers makkelijk hetgeen vinden waar zij naar op zoek zijn.
https://www.google.nl/intl/nl/policies/privacy/


Google Tag Manager
Met deze tool kunnen we websitetags beheren van uit één(1) interface. Dit hulpprogramma is een cookieloos domein, dat geen persoonlijke identificeerbare gegevens verzamelt.
https://www.google.nl/intl/nl/policies/privacy/


Hotjar
Met behulp van Hotjar kunnen we registeren hoe de bezoekers onze website gebruiken, bijvoorbeeld door je klikgedrag bij te houden. Met deze informatie kunnen we de werking van onze website verbeteren.
https://www.hotjar.com/legal/policies/privacy


Waar verwerken en bewaren wij uw persoonsgegevens?
Uw persoonsgegevens worden door ons verwerkt en bewaard in Nederland, of in een ander land waar onze dienstverstrekkers over faciliteiten beschikken. Het is evenwel onze duidelijke intentie om ervoor te zorgen dat uw persoonsgegevens binnen de Europese Unie blijven.


Hoelang bewaren wij uw persoonsgegevens?
Wij bewaren uw gegevens enkel zolang dit noodzakelijk is voor de doeleinden van de verwerking vermeld in deze verklaring. Uw persoonsgegevens zullen ook worden bewaard en gebruikt zolang dit nodig is om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen, om geschillen te beslechten of onze overeenkomsten af te dwingen. Heeft u vragen hierover, kunt u contact opnemen via privacy@optimumgroup.nl


Hoe beveiligen wij uw persoonsgegevens?
Uw persoonsgegevens worden beschouwd als strikt vertrouwelijk. Wij treffen de gepaste technische en organisatorische maatregelen om de verstrekte en verzamelde persoonsgegevens te beschermen tegen vernietiging, verlies, onbedoelde wijziging, beschadiging, toevallige of onwettige toegang of enige andere ongeoorloofde verwerking van persoonsgegevens.


Over welke rechten beschikt u?
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te wijzigen of te verwijderen.

Uw persoonsgegevens inzien?
U heeft altijd het recht op toegang tot en inzage in uw persoonsgegevens.

Om toegang te verkrijgen tot uw persoonsgegevens dient u een schriftelijke aanvraag te richten aan ons op volgende wijze:

 • per email: privacy@optimumgroup.nl ; schriftelijk naar volgend postadres: Toermalijnstraat 12C, 1812 RL Alkmaar

Uw persoonsgegevens wijzigen of verwijderen?
U heeft altijd het recht om foutieve, onvolledige, ongepaste of verouderde persoonsgegevens te laten verwijderen of recht te zetten. Om deze rechten uit te oefenen kunt u op volgende wijze contact met ons opnemen:

Verzet tegen verwerking of toestemming intrekken?
U heeft het recht om u te verzetten tegen de verwerking van uw persoonsgegevens of om uw eerder gegeven toestemming voor een welbepaalde verwerking van uw persoonsgegevens in te trekken. U kunt hiervoor schriftelijk contact opnemen met ons:

 • per email: privacy@optimumgroup.nl ; schriftelijk naar volgend postadres: Bolderweg 53, 1332 BA Almere

Bij de uitoefening van dit recht verzoeken wij u om duidelijk aan te geven tegen welke verwerking(en) u zich verzet of welke toestemming u wenst in te trekken. We willen u er wel op te wijzen dat het verzet tegen bepaalde verwerkingen of het intrekken van uw toestemming voor bepaalde verwerkingen van uw persoonsgegevens tot gevolg kan hebben dat u niet langer geïnformeerd zal worden of gebruik zal kunnen maken van door ons aangeboden activiteiten of diensten.

Indien u uw rechten wenst uit te oefenen, vragen wij u om ons een bewijs van uw identiteit te verschaffen dit teneinde elke ongeoorloofde bekendmaking of verwerking van uw persoonsgegevens te voorkomen. Wij vragen u dan ook bij voorkeur om een kopie van de voorzijde van uw identiteitskaart toe te voegen aan uw aanvraag.


Vragen of klachten?
Indien u een vraag of klacht heeft over onze verwerking van persoonsgegevens, over de uitoefening van uw rechten of over deze verklaring, dan kunt u contact met ons opnemen via de volgende kanalen:

Indien u niet tevreden bent met ons antwoord, of indien u opmerkingen heeft omtrent de uitoefening van uw rechten, of indien u van mening bent dat onze verwerking van uw persoonsgegevens in strijd zou zijn met de wetgeving, dan kunt u hierover een klacht indienen bij de Commissie Bescherming Persoonsgegevens, beter bekend onder de benaming van Autoriteit Persoonsgegevens. Alle informatie hierover kunt u hier vinden: https://www.autoriteitpersoons... om te gaan met aanpassingen aan deze Verklaring?

Deze verklaring kan door ons worden aangepast of aangevuld indien wij dit nodig achten. We moedigen u aan om periodiek deze verklaring door te nemen om te weten te komen hoe wij uw persoonsgegevens verwerken en beschermen [versie 2.0 – mei 2018].

WebwinkelWebwinkel